Vegkart

TurkartI vegkart er det vegnettet og fremkommelighet med bil som er hovedfokuset. Det er viktig at veghierarkiet kommer tydelig frem, og at stedsnavn samsvarer med navn på vegskilt.

Andre viktige elementer er vegnummer, kryss/kryssnummer, avstander, samt attraksjoner og tjenester langs vegene.

Vegnettet må fremstilles med et tydelig hierarki som matcher vegens standard og skilting.